Dywidenda

2016 rok – Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o przedłożeniu Radzie Nadzorczej Emitenta rekomendacji, co do niewypłacania dywidendy z zysku netto, który został wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok. Zarząd Emitenta umotywował swoją rekomendację wskazując, iż wypłaty dywidendy są realizowanie stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta, rekomendując nie dokonywanie wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia w najbliższej przyszłości odpowiedniego poziomu środków pieniężnych niezbędnego do dalszego rozwoju Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy została rozpatrzona i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą Emitenta.

2015 rok – Spółka Open Finance  nie wypłacała dywidendy.

2014 rok –  Spółka Open Finance nie wypłacała dywidendy.

2013 rok – Spółka Open Finance nie wypłacała dywidendy.

2012 rok – Spółka Open Finance wypłaciła dywidendę w dniu 19 października 2012 r. w kwocie 14 539 267, 00 zł, co daje 0,27 zł na akcję.

2011 rok – Spółka Open Finance nie wypłacała dywidendy za rok poprzedni.