Prospekt i aneksy

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą [„Materiały i informacje”] nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynymi adresatami Materiałów i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej są tylko i wyłącznie inwestorzy zamieszkali bądź mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze Materiały i informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z ofertą publiczną 20 000 000 akcji serii E spółki Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Akcje Oferowane”) z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Oferta”, Oferta Publiczna”).

W dniu 18 listopada 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku Ofertą oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 54 356 663 jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20 000 000 praw do Akcji Oferowanych, nie więcej niż 20 000 000 Akcji Oferowanych („Prospekt”). Ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty można uzyskać wyłącznie na podstawie Prospektu oraz ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Emitenta (www.open.pl) oraz na Stronie Internetowej Oferującego – Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Wszelkie terminy niezdefiniowane odrębnie w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji, w szczególności informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia MAR.